.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 333333333
昨天: 249249249
本週: 1110111011101110
總計: 1660839166083916608391660839166083916608391660839
平均: 826826826

請正取人員於102年1月24日(星期四)下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論。

人氣541
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章01-30
01-23 較舊文章