.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 282282282
昨天: 454454454
本週: 736736736
總計: 1985835198583519858351985835198583519858351985835
平均: 771771771

 一、依據彰化縣政府108年6月14日府授文戲字第1080201867號辦理

二、要點相關書件電子檔並置於文化府授文戲字第1080201867號局官網-熱門主題-老屋補助,網址為:https://www.bocach.gov.tw,請參閱。

人氣28
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-20
06-19 較舊文章