.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 366366366
昨天: 1350135013501350
本週: 6211621162116211
總計: 1991310199131019913101991310199131019913101991310
平均: 772772772

主旨:法務部編製之「不可不知的人權兩公約測驗題庫」,其電
子書已置於人權大步走網站/兩公約宣導專區/宣導講義項
下(網址:http://www.humanrights.moj.gov.tw/lp-1107-200.html),請同仁視需求上網查閱或下載運用。 

人氣70
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章01-29
01-29 較舊文章