.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
人事室

 本縣「107學年度精進國民中小學教學專業與課程品質整體推動計畫-創新教學策略〜備課暨實務操作工作坊」實施計畫乙份,請老師踴躍參加。計畫如附件。

人氣78
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章12-27
12-26 較舊文章