.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 1919
昨天: 228228228
本週: 247247247
總計: 1701903170190317019031701903170190317019031701903
平均: 798798798

 一、依據彰化縣106年度「促進家長參與學校推動十二年國民基本教育」計畫及彰興國中107年3月14日興中輔字第1070001193號函辦理。

二、時間及地點請詳閱附件說明。
 
人氣40
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章03-20
03-20 較舊文章