.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 319319319
昨天: 264264264
本週: 1820182018201820
總計: 1683538168353816835381683538168353816835381683538
平均: 811811811
說明:
前往接種時,請攜帶健保IC卡及識別證或其他可供證明職業身分之相關文件,如無法出具證明職業身分之相關文件,接種時需於現場填具聲明書後,始可接種。
 

 

人氣38
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章11-27
11-22 較舊文章