.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 9090
昨天: 283283283
本週: 463463463
總計: 1660192166019216601921660192166019216601921660192
平均: 826826826

106年校內藝文競賽閩南語朗讀中、高年級音檔

中年級:磅米芳  音檔

高年級:風颱天  音檔

人氣155
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章10-18
10-17 較舊文章