.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 209209209
昨天: 159159159
本週: 492492492
總計: 1700078170007817000781700078170007817000781700078
平均: 800800800

 國立臺灣師範大學辦理「短句口語接受能力測驗」及「短句閱讀理解能力測驗」研習,詳如附件。

人氣45
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-22
09-19 較舊文章