.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 742742742
昨天: 651651651
本週: 3216321632163216
總計: 1681529168152916815291681529168152916815291681529
平均: 813813813

 一.依據彰化縣政府106年7月法訴字第1060217931號函辦理

二.本校辦理情形如附件情形表.

人氣193
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-05
07-03 較舊文章