.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 8
昨天: 155155155
本週: 536536536
總計: 1660265166026516602651660265166026516602651660265
平均: 826826826

恭喜以下獲獎同學!!你們好棒!!

三年級組

第一名  三丙何承澔    第二名  三甲沈芳琪     第三名   三乙陳凱歆

四年級組

第一名  四丁陳以柔    第二名  四丁許閔勛     第三名   四甲姚伶諠

五年級組

第一名  五甲吳桓恩    第二名   五丁曾亞柔    第三名    五丙周亞宥

六年級組

第一名  六丙陳品禎    第二名  六丙呂觀娟     第三名   六甲蘇品綸

 

人氣143
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章05-26
05-24 較舊文章