.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 8787
昨天: 336336336
本週: 1995199519951995
總計: 1701581170158117015811701581170158117015811701581
平均: 799799799

恭喜以下獲獎同學!!你們好棒!!

三年級組

第一名  三丙何承澔    第二名  三甲沈芳琪     第三名   三乙陳凱歆

四年級組

第一名  四丁陳以柔    第二名  四丁許閔勛     第三名   四甲姚伶諠

五年級組

第一名  五甲吳桓恩    第二名   五丁曾亞柔    第三名    五丙周亞宥

六年級組

第一名  六丙陳品禎    第二名  六丙呂觀娟     第三名   六甲蘇品綸

 

人氣153
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章05-26
05-24 較舊文章