.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 231231231
昨天: 251251251
本週: 1441144114411441
總計: 1670068167006816700681670068167006816700681670068
平均: 819819819

 衛生福利部已協請行政院環境保護署將重要蚊媒傳染病講習課程影片上傳環境教育終身學習網(https://elearn.epa.gov.tw/),並認列環境教育學習時數2.5小時,請同仁利用時間上網研習,以提升重要蚊媒傳染病防治認知,主動做好環境管理及孳生源清除,有效推展防治工作,降低流行風險。

 
人氣54
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章00-00