.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 231231231
昨天: 251251251
本週: 1441144114411441
總計: 1670068167006816700681670068167006816700681670068
平均: 819819819

 於106年5月31日至6月2日辦理區域性多元資優教育方案-國中生卓越領導能力培育營,活動對象以北彰區國中資優學生為主。

 
人氣66
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章04-20
04-20 較舊文章