.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天:
昨天: 395395395
本週: 499499499
總計: 1691962169196216919621691962169196216919621691962
平均: 806806806

狂賀!
 
本校九年乙班陳恩宇同學
 
正取106學年度彰化高中科學班
 
感謝所有指導老師辛勞付出!

人氣238
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章03-30
03-28 較舊文章