.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 282282282
昨天: 9090
本週: 372372372
總計: 1660101166010116601011660101166010116601011660101
平均: 827827827

狂賀!
 
本校九年乙班陳恩宇同學
 
正取106學年度彰化高中科學班
 
感謝所有指導老師辛勞付出!

人氣223
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章03-30
03-28 較舊文章