.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 113113113
昨天: 162162162
本週: 113113113
總計: 1701769170176917017691701769170176917017691701769
平均: 799799799

 1.比賽時間:105年9月28日下午1時30分。

2.比賽地點:泰和國小操場

3.比賽相關事宜請參閱附件,或洽本會執行秘書謝宗翰 04-7222433#13

人氣283
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-07
09-05 較舊文章