.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
人事室

101年度全國公私立國民中小學生推動消費新生活運動畫畫比賽

本校三丁汪妤靜同學榮獲國小低年級組入選(註:因作者於二下暑假期間參賽,故參加組別為低年級組。)

六戊黃品瑜同學榮獲國小高年級組第三名

人氣1043
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章10-08
10-08 較舊文章