.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 1919
昨天: 228228228
本週: 247247247
總計: 1701903170190317019031701903170190317019031701903
平均: 798798798

一、為讓民眾瞭解食品、藥物與化妝品相關資訊,衛生福利部食品藥物管理署成立粉絲團,將時下與健康相關議題或訊息與民眾分享

二、粉絲團網址為 https://www.facebook.com/tfda2014.tw

 

人氣139
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-21
07-21 較舊文章