.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 9
昨天: 119119119
本週: 9
總計: 1670682167068216706821670682167068216706821670682
平均: 818818818

正取人員於101年7月20日(星期五)下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論。

人氣495
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-20
07-19 較舊文章