.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 1
昨天: 573573573
本週: 960960960
總計: 1669587166958716695871669587166958716695871669587
平均: 819819819

正取人員於103年2月5日(星期三)上午9時至下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論。

人氣222
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章01-29
01-28 較舊文章