.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 2323
昨天: 162162162
本週: 2323
總計: 1701679170167917016791701679170167917016791701679
平均: 799799799

正取人員於102年9月3日(星期二)下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論。

人氣258
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-03
09-02 較舊文章