.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 6969
昨天: 228228228
本週: 297297297
總計: 1701953170195317019531701953170195317019531701953
平均: 798798798

正取人員於102年7月31日(星期三)下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論

人氣529
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-31
07-30 較舊文章