.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 186186186
昨天: 155155155
本週: 714714714
總計: 1660443166044316604431660443166044316604431660443
平均: 826826826

正取人員於102年7月31日(星期三)下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論

人氣517
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-31
07-30 較舊文章