.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 227227227
昨天: 573573573
本週: 1186118611861186
總計: 1669813166981316698131669813166981316698131669813
平均: 819819819

請正取人員於102年7月18日(星期四)下午16時以前,攜帶相關學經歷證件至人事室報到,逾時未報到者以棄權論。

人氣423
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-18
07-17 較舊文章